Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-01-2024

BOM Engineering B.V. (verder te noemen BOM Engineering), gevestigd aan de Emmerblok 16, 4751 XE te Oud Gastel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BOM Engineering B.V.
Emmerblok 16
4751 XE Oud Gastel
The Netherlands

Telefoon: +31(0)168 - 46 81 81
E-mail: bom@bomengineering.nl
Website: www.bomengineering.nl

Stefan Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van BOM Engineering. Hij is te bereiken via s.mol@bomengineering.nl

Persoonsgegevens
BOM Engineering verwerkt je persoonsgegevens omdat je producten en/of diensten van ons afneemt en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAW-gegevens;
• Geslacht;
• Functie;
• Factuur- en afleveradres;
• Telefoonnummer (mobiel);
• Faxnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• BTW-nummer;
• Betalingsgegevens;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen of bij ons te solliciteren,
in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over je activiteiten op onze website;
• Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website (met bijbehorende online activiteiten) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via s.mol@bomengineering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden
Afhandelen informatie / documentatie / offerte aanvraag
Om je informatie / documentatie / offerte aanvraag juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens.
Afhandelen (deel)opdracht
Om je (deel)opdracht juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens.
Afhandelen betaalverkeer
Om je betaling van de (deel)opdracht juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.
Marketing
Voor nieuwsbrieven en andere marketing doeleinden maken wij gebruik van je persoonsgegevens / contactgegevens.
Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van een (deel)opdracht, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Bewaartermijn
BOM Engineering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
BOM Engineering verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Cookies, of vergelijkbare technieken
BOM Engineering gebruikt functionele, analytische en marketing/tracking cookies. Om meer te weten te komen over de cookies en vergelijkbare middelen die we gebruiken, raadpleeg dan ons Cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BOM Engineering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar s.mol@bomengineering.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Beveiliging
BOM Engineering neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via s.mol@bomengineering.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.